CZ
https://www.vkv.cz/
https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/

Stavebně montážní podmínky

Příloha k obchodní smlouvě:

které ve smyslu ustanovení §273 obchodního zákoníku, v platném znění,
určují část obsahu obchodní smlouvy

Tato příloha stanoví pracovní postup zhotovitele a součinnost objednatele a ostatních účastníků smlouvy při montáži výrobků na stavbě.Výrobky se rozumí: ocelové a dřevěné výrobky typu VKV.

 1. Při skládání výrobků z dopravního prostředku a při transportu po staveništi je nutno dbát na šetrné zacházení s nimi a všemi dostupnými prostředky zabránit jakémukoli mechanickému nebo jinému poškození. V případě použití mechanizace pro svislou dopravu zajistit stabilitu výrobku, při použití úvazů zásadně používat popruhy a v místě styku popruhů s výrobkem popruhy podkládat měkkým materiálem tak, aby nedocházelo ke vmáčknutí popruhu do výrobku.
 2. Za uložení výrobků na stavbě zodpovídá montážní skupina zhotovitele. Při ukládání výrobků na místo montáže je nutné podkládat výrobky v místě styku se zemí a podlahou. V případě potřeby uložení výrobků ve skladě, zajistí bezúplatně objednatel dostatečně velkou uzamykatelnou, větratelnou a suchou (vlhkost vzduchu u skladování dřevěných výrobků musí být v rozmezí 40 – 50 %) místnost pro ukládání výrobků zhotovitele, přičemž dveřní křídla a zárubně budou vždy ukládány na pružných podložkách odděleně od ostatních výrobků. Ochranu výrobků před stavebním prachem zajistí zhotovitel přikrytím fólií.
 3. Zhotovitel předá objednateli při podpisu smlouvy o dílo požadované rozměry pro osazení zárubní. Zabudování ocelových typizovaných zárubní vyrobených dle ČSN 746501 si objednatel zajistí sám. Před zahájením výroby je objednatel povinen odsouhlasit specifikaci a tabulku požadovaných rozměrů stavebních otvorů. Před zahájením montáže je zhotovitel povinen překontrolovat rozměry stavebních otvorů. V případě zjištěných odchylek požadovat na objednateli včasné zjednání nápravy.
 4. Při montáži požárních uzávěrů otvorů do sádrokartonových případně jiných montovaných příček se objednatel zavazuje, že tyto práce provede fyzická nebo právnická osoba, která má k montáži těchto konstrukcí potřebné oprávnění vydané majitelem protokolu o požární odolnosti daného systému.
 5. Při marném výjezdu k montáži zaviněného objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli náklady prokazatelně na tento marný výjezd vynaložené. Objednatel se zavazuje potvrdit skutečnost marného výjezdu montážní skupině nebo jinému zástupci zhotovitele, a to formou zápisu do předávacího protokolu nebo montážního deníku.
 6. Objednatel je povinen u každého stavebního otvoru vyznačit osu dveří a oboustranně váhorys. Vlhkost ostění před montáží dřevěných zárubní musí být 10 %, s odchylkami ± 2 %.
 7. Objednatel zajistí bezúplatně montážní plošinu pro montáž výrobků, u kterých je její použití nutné. Objednatel dále zajistí, aby při montáží dveří neprobíhaly na montážním místě a v jeho okolí jiné práce a aby byla všechna montážní místa dobře přístupná.
 8. Okolní zdivo stavebního otvoru musí být před montáží dřevěných zárubní alespoň jedenkrát natřeno malířskou barvou.
 9. U stavebních otvorů s ocelovou zárubní pro dřevěné dveře musí být tyto opatřeny nátěrem, dveřními závěsy a případným těsnícím profilem.
 10. Ocelové uzávěry včetně zárubně mohou být osazovány do předem připravených čistých či hrubých stavebních otvorů.
 11. Do zabudovaných zárubní zhotovitel zavěsí dveřní křídla a provede seřízení.
 12. Objednatel je povinen do tří dnů od písemné výzvy zhotovitele provést dílčí přejímku výrobků (bez osazeného kování a doplňků – samozavírače, těsnící kartáčky a pod.).
 13. Zhotovitel dveřní křídla ostrojí předepsaným kováním a doplňky a přezkouší jejich správnou funkci.
 14. Zhotovitel vyhotoví a vyplní předepsaný předávací průvodní list samostatně pro každý výrobek.
 15. Zabudované funkční výrobky předá zhotovitel objednateli.
 16. Po osazení výrobků VKV nesmí v příslušných prostorách probíhat bourací práce, při kterých nadměrná prašnost poškozuje dveře i zárubně. Dále nesmějí probíhat mokré procesy (podlahy, zdění, omítky apod.).
 17. Pro ochranu výrobků VKV lze používat pouze papírové samolepící malířské pásky. Nesmějí se používat plastové, po kterých zůstávají neodstranitelné stopy lepidla.


 

Příloha č. 1:

Technické podmínky pro přejímku stavebních otvorů
pro montáž výrobků VKV

Technické podmínky pro přejímku stavebních otvorů pro montáž výrobků VKV:

 1. Rozdíl síly zdiva pro montáž tesařské zárubně + 0, - 5 mm.
 2. Rozdíl síly zdiva pro montáž obložkové zárubně + 0, - 5 mm.
 3. Rozdíl šířky a výšky stavebního otvoru pro montáž ocelových výrobků + 10, - 0 mm.
 4. Nelze převzít stavební otvor pro montáž zárubní bez vyznačené svislé osy.
 5. Váhorys musí být vyznačen na pravé i levé straně v místnosti, kam se dveře otevírají. Rovinnost čistých podlah (včetně podlahových krytin) rozdíl + 1, - 1 mm.
 6. Za rovinnost a kotvení typiz. ocelových zárubní nese plnou odpovědnost objednatel.
 7. Světlost otvorů musí odpovídat rozměrům dle tabulek světlých stavebních otvorů.
 8. Povolené vlhkosti pro montáž dřevěných výrobků:

  vzdušná relativní vlhkost: 40 – 60 %
  vlhkost ostění 10% -2 + 2%
   
 9. Rovina podlahy v rádiusu otvírání dveří + 1 mm – 1 mm od váhorysu.
 10. Okolní zdivo stavebního otvoru musí být před montáží dřevěných zárubní opatřeno jedním finálním malířským nátěrem.
 11. U stavebního otvoru se zabudovanou ocelovou typizovanou zárubní musí být tyto opatřeny finálním nátěrem, dveřními závěsy a případným těsnícím profilem.
 12. Po osazení výrobků VKV nesmí v příslušných prostorách probíhat bourací práce, při kterých nadměrná prašnost poškozuje dveře i zárubně. Dále nesmějí probíhat mokré procesy.
 13. Pro ochranu výrobků VKV lze používat pouze papírové samolepící malířské pásky. Nesmějí se používat plastové, po kterých zůstávají neodstranitelné stopy lepidla.
 14. Stavební otvory budou převzaty po splnění výše uvedených bodů.

V Opavě dne:                                            ......................                                                                             ....................
                                             objednatel                                                                                zhotovitel

VKV MARKET spol. s r. o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava-Jaktař, Fax: +420 553 791 351, e-mail: obchod@vkv.cz