CZ
https://www.vkv.cz/
https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/

Prohlášení o shodě

Doklady

Legislativa České republiky v souladu se směrnicí Nařízení rady EU č. 305/2011 stanovuje, že pro stavby mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejíchž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje tyto základní požadavky:

  • mechanická pevnost a stabilita
  • ochrana na úsporu energie a tepla
  • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
  • ochrana proti hluku
  • požární bezpečnost
  • bezpečnost při jeho užívání

Také vlastnosti výrobků použitých pro stavbu mají rozhodují vliv na kvalitu stavby a musí být proto ověřeny. Pro českou legislativu je závazný zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související nařízení vlády, ve kterých jsou specifikovány požadavky na vybranou skupinu výrobků s požární bezpečností.

Zákon ve svých ustanoveních stanoví povinnost výrobce, dovozce či distributora, že nesmí tyto výrobky, pokud jsou určeny pro použití na stavbě, uvádět na trh, nesplňují-li vlastnosti určené platnými předpisy či normami a pokud vlastnosti výrobků nejsou průkazně ověřeny postupem, který je tímto zákonem a nařízením vlády stanoven, tzn., že výrobek musí být povinně certifikován.

Další podmínkou pro uvedení výrobku na trh je vydání dokumentu Prohlášení o shodě, kterým výrobce, dovozce či distributor s plnou odpovědností prohlašuje, že výrobek certifikací splňuje všechny normami či předpisy stanovená kriteria, tzn. že je s certifikátem plně ve shodě.

Vzory:
Prohlášení o shodě k výrobku
Prohlášní o montáži a provozuschopnosti

VKV MARKET spol. s r. o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava-Jaktař, Fax: +420 553 791 351, e-mail: obchod@vkv.cz