CZ
https://www.vkv.cz/
https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/ https://www.vkv.cz/

Požární předpisy

Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekty dělí na menší požárně ohraničené celky, tzv. požární úseky je to prostor stavebního objektu ohraničený od sousedních objektů požárně dělícími konstrukcemi.

Požárně dělící konstrukce může být:

 • požární stěna – stavební konstrukce bránící šíření požáru ve vodorovném směru
 • požární strop nebo střešní konstrukce – stavební konstrukce bránící šíření požáru ve svislém směru
 • požární uzávěr – stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory ( dveře, vrata, poklopy )


Hořlavost stavebních hmot.

Reakce na oheň - hořlavost stavebních hmot je definována vlastností jak přispívá daný materiál k intenzitě šíření požáru. Norma ČSN EN 13 501-1 stanovuje tyto třídy hořlavosti materiálu:

 • třída A1 – hmoty nepřispívají k požáru v žádném jeho stádiu, vyhovují všem nižším třídám
 • třída A2 – hmoty vyhovují kriteriím třídy B, ale nebudou za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat k dalšímu růstu požáru
 • třída B – kriteria jako třída C, ale podstatně přísnější požadavky
 • třída C – kriteria třída D, ale při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazuje omezené rozšíření plamene
 • třída D – kriteria třída E, mají však schopnost odolat působení malého plamene po delší čas bez jeho významného rozšíření, mimo toho odolává působení tepla od samostatného hořícího předmětu při podstatném zpoždění a omezení uvolňování tepla
 • třída E – hmoty odolávají působení malého plamene po krátky interval bez výrazného rozšíření plamene
 • třída F – hmoty nelze zařadit do žádné z předchozích tříd


Třídění konstrukcí dle hořlavosti.

Konstrukční prvky dělíme do tří skupin, přičemž se posuzují ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je, zda konstrukce přispívají k intenzitě požáru. Druhé hledisko stanovuje, zda použité hmoty s rozdílnou reakcí na oheň mají vliv na stabilitu a únosnost konstrukčních prvků.

 • třída DP1 – konstrukce po dobu požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru
 • třída DP2 - konstrukce po dobu požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru, ale stabilita konstrukce je závislá na reakci na oheň hmot, tvořící povrchové vrstvy konstrukčních částí
 • třída DP3 - konstrukce po dobu požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru

Charakteristickou vlastností požárně dělicích konstrukcí je požární odolnost tj. doba, po kterou konstrukce nebo požární uzávěry jsou schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru bez porušení své funkce, norma tuto dobu stanoví v minutách.

 


  symbol  

  název symbolu  

  základní princip vlastností  
R kriterium nosnosti týká se únosnosti a stability prvků s proměnným zatížením ( stropy, střechy ), jednak osově zatížených prvků ( stěny, sloupy )
E kriterium celistvosti tři parametry :
 • trhliny či otvory přesahující stanovené rozměry
 • vznícení bavlněného polštářku
 • souvislé hoření na neexponované straně
I izolacní schopnost nárůst teploty na neohřívaném povrchu na 140 0C nad průměrnou počáteční teplotu
W radiace časový úsek- doba po níž maximální hodnota radiace na neohřívaném povrchu nepřekročí 15 kW/m2
C samozavírání uplatňuje se u prvků běžné uzavřených, které se musí automaticky uzavřít po každém otevření
S kouřotěsnost
grafická značka
schopnost prvku snížit nebo zamezit pronikání kouře z jedné strany prvku na druhou
použití kouřového těsnění instalovaného do okrajů rámu nebo dveřních křídel kouřotěsných uzávěrů

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. je povinností výrobce svůj výrobek tj. požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře řádně označit písmennou značkou o výšce písma nejméně 5 mm. Značení se provádí na každém jednotlivém výrobku ( tj. na dveřních křídlech, rámech ) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří na stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu životnosti výrobku.


Příklad označení požárního a kouřotěsného uzávěru:

Příklad označení

V případě použití skleněné požární výplně je nutno tuto výplň označit shodnou značkou požární odolnosti jaká je stanovená pro celý požární uzávěr, dále je nutno vyznačit tloušťku skla, a to na ploše skla.

příklad označení


Příklad označení požárního skla :

EI-30/16 mm - požární sklo s požární odolností 30 minut, tloušťka skla činí 16 mm

VKV MARKET spol. s r. o., Přemyslovců 648/51, 747 07 Opava-Jaktař, Fax: +420 553 791 351, e-mail: obchod@vkv.cz